Четверг, 16 июля 2020 г.
  • EUR: 19.53
  • USD: 17.07
  • RUB: 0.24
  • UAH: 0.63
Кишинев: 28/26 ° Завтра: 24/22 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Statul a recuperat doar 1,2 mil lei din miliardul furat//Experții susțin că activele se fură în continuare

15:08 2016-09-05

Класс!La 10 luni de la ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii de lichi­dare a celor trei bănci impli­cate în fra­uda de mili­arde din sis­te­mul ban­car, sta­tul anu­nţă că a recu­pe­rat doar 1,2 mili­arde de lei, deşi din cele două bănci s-a furat de 20 de ori mai mult.

Banii care au fost recuperați pro­vin din cre­di­tele ram­bu­r­sate de per­soane fizice şi juri­dice, majo­ri­ta­tea neim­pli­cate în fra­udă sau din vân­za­rea acti­ve­lor celor trei insti­tu­ţii.

Potrivit ”ZdG.md”, lichi­da­to­rii băn­ci­lor fali­men­tare, toţi anga­jaţi ai BNM, nu doresc să dis­cute cu presa, în timp ce expe­rţii con­stată o totală lipsă de trans­pa­renţă în acest pro­ces. „Acti­vele, des­tul de rela­xat, se fură în con­ti­nu­are”, susţine fos­tul depu­tat Vea­ce­slav Ioniţă.

„E sufi­cient teren pen­tru a spe­cula, atâta timp cât BNM nu asi­gură trans­pa­renţa, iar admi­nis­tra­to­rii nu fur­ni­zează sufi­cientă infor­ma­ţie publi­cu­lui”, spune Vea­ce­slav Negruţă, fost minis­tru al Finanţe­lor.

„O pri­o­ri­tate a Exe­cu­ti­vu­lui este recu­pe­ra­rea bani­lor, ca să-i întoar­cem în Mol­dova. Mi-am pro­pus împre­ună cu cole­gii să avem un panou, unde zil­nic să se vadă recu­pe­ra­rea. Va fi unul elec­tro­nic. Într-un loc public”, declara, într-un inter­viu pen­tru pos­tul de tele­vi­ziune româ­nesc Digi 24 pre­mi­e­rul Pavel Filip, încă în ianu­a­rie 2016. Ulte­rior, părea că s-a dezis de aceste decla­ra­ţii, spu­nând că „este ade­vă­rat, eu am vor­bit des­pre acest panou. A fost o expre­sie figu­ra­tivă, până la urmă. Nu-i nea­pă­rat să insta­lăm un panou în cen­trul ora­şu­lui, deo­a­rece nu cred că va deveni un sim­bol prea atrac­tiv”, spu­nea acesta, într-un alt inter­viu, pen­tru presa de la Chi­şi­nău. Panoul, totuşi, a apă­rut, la sfârşit de iunie, pe site-ul Minis­te­ru­lui Finanţe­lor (MF), dar acesta nu conţine prea multe date des­pre recu­pe­ra­rea mili­ar­du­lui furat din cele trei bănci. Pe lângă cifrele gene­rale, panoul conţine doar tri­mi­teri la site-urile celor trei bănci şi anu­nţuri pri­vind lici­ta­ţi­ile de vân­zare a bunu­ri­lor puse gaj în schim­bul unor cre­dite.

Astăzi, la peste 10 luni de la ini­ţi­e­rea pro­ce­du­rii de lichi­dare a celor trei insti­tu­ţii finan­ci­are, opi­nia publică nu cunoa­şte aproape nimic din pro­ce­sul de lichi­dare. Con­form infor­ma­ţi­i­lor pos­tate pe site-ul MF, până la 1 august 2016, au fost recu­pe­raţi 1,26 mili­arde de lei, deşi din cele două bănci, anu­nţă pro­cu­ro­rii, s-a furat de 20 de ori mai mult. Con­form infor­ma­ţi­i­lor pos­tate pe site-ul MF, cei mai mulţi bani, 476 mili­oane de lei, au fost recu­pe­raţi de la BS, 403 mili­oane – de la BEM şi 383 mili­oane – de la Uni­bank. Din aceş­tia, 531 mili­oane de lei s-au recu­pe­rat din ram­bu­r­sa­rea cre­di­te­lor (413 mili­oane), iar res­tul, din vân­za­rea acti­ve­lor sau exe­cu­ta­rea unor deci­zii de jude­cată. Cele­lalte 732 mili­oane recu­pe­rate sunt din cre­di­tele de urgenţă acor­date celor trei bănci de către BNM.

Articolul integral îl puteți citi pe zdg.md